Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Danh sách mã lỗi màn hình xanh chết chóc BSOD

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Danh sách mã lỗi màn hình xanh chết chóc BSOD Blue Screen of Death (BSOD) hay lỗi màn hình xanh xảy ra khi Windows gặp sự cố nghiêm trọng và buộc phải dừng hoàn toàn. Lỗi BSOD xảy ra trong bất kỳ hệ điều hành Windows nào, bao gồm Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP và thậm chí cả Windows 98/95.

Blue Screen of Death (BSOD) hay lỗi màn hình xanh xảy ra khi Windows gặp sự cố nghiêm trọng và buộc phải “dừng” hoàn toàn.

Lỗi BSOD diễn ra trong bất kỳ hệ điều hành Windows nào, cho dù là Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP và thậm chí cả Windows 98/95.

Vì lỗi màn hình xanh khiến bạn không có lựa chọn nào khác ngoài các việc khởi động lại, nên việc khắc phục sự cố có thể khó khăn. May mắn thay, đa số mọi lỗi loại này đều kể cả stop code dựa trên hệ thập lục phân, có thể được dùng để nghiên cứu cách khắc phục.

Lỗi BSOD xảy ra trong bất kỳ hệ điều hành Windows nào
Lỗi BSOD diễn ra trong bất kỳ hệ điều hành Windows nào

Dưới đây là danh sách lỗi BSOD, kể cả ý nghĩa của từng mã lỗi và bất kỳ thông tin khắc phục sự cố nào cũng có thể tìm thấy về lỗi màn hình xanh đó.

Hãy đọc các liên kết đến từng mã lỗi cụ thể trong danh sách bên dưới. Nhưng nếu bài viết không có biện pháp chi tiết, đặc biệt trong tình huống lỗi BSOD không phổ biến, hãy xem hướng dẫn: Những cách sửa lỗi màn hình xanh chết chóc BSOD.

Danh sách mã lỗi BSOD

STOP Code Nguyên nhân của lỗi màn hình xanh
0x00000001 BSOD này còn có nghĩa là có sự không khớp trong chỉ số trạng thái APC. Mã lỗi BSOD 0x00000001 cũng cũng có thể có thể hiển thị “APC_INDEX_MISMATCH” trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000002 BSOD này sẽ không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000002 cũng có thể hiển thị “DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY” trên và một màn hình màu xanh lam.
0x00000003 BSOD này sẽ không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000003 cũng cũng có thể hiển thị “INVALID_AFFINITY_SET” trên và một màn hình màu xanh lam.
0x00000004 BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000004 cũng cũng đều có thể hiển thị “INVALID_DATA_ACCESS_TRAP” trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000005 BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000005 cũng có thể hiển thị “INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT” trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000006 BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000006 cũng cũng đều có thể hiển thị “INVALID_PROCESS_DETACH_ATTEMPT” trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000007 BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000007 cũng có thể có thể hiển thị “INVALID_SOFTWARE_INTERRUPT” trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000008 BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000008 cũng cũng đều có thể hiển thị “IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL” trên và một màn hình màu xanh lam.
0x00000009 BSOD này sẽ không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000009 cũng đều có thể hiển thị “IRQL_NOT_GREATER_OR_EQUAL” trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x0000000A BSOD này có nghĩa là Microsoft Windows hoặc driver chế độ kernel đã truy cập vào bộ nhớ được phân trang ở DISPATCH_LEVEL trở lên. Mã lỗi BSOD 0x0000000A cũng cũng có thể hiển thị “IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL” trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x0000000B BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x0000000B cũng có thể có thể hiển thị “NO_EXCEPTION_HANDLING_SUPPORT” trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x0000000C BSOD này có nghĩa là luồng hiện tại đã vượt quá con số đối tượng chờ được phép. Mã lỗi BSOD 0x0000000C cũng có thể có thể hiển thị “MAXIMUM_WAIT_OBJECTS_EXCEEDED” trên và một màn hình màu xanh lam.
0x0000000D BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x0000000D cũng đều có thể hiển thị “MUTEX_LEVEL_NUMBER_VIOLATION” trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x0000000E BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x0000000E cũng cũng có thể có thể hiển thị “NO_USER_MODE_CONTEXT” trên và một màn hình màu xanh lam.
0x0000000F BSOD này còn có nghĩa là yêu cầu spin lock được tạo khi spin lock đã được sở hữu. Mã lỗi BSOD 0x0000000F cũng đều có thể hiển thị “SPIN_LOCK_ALREADY_OWNED” trên và một màn hình màu xanh lam.
0x00000010 BSOD này sẽ không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000010 cũng có thể có thể hiển thị “SPIN_LOCK_NOT_OWNED” trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000011 BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000011 cũng có thể hiển thị “THREAD_NOT_MUTEX_OWNER” trên và một màn hình màu xanh lam.
0x00000012 BSOD này có tức là một ngoại lệ không định vị đã xảy ra. Mã lỗi BSOD 0x00000012 cũng cũng có thể có thể hiển thị “TRAP_CAUSE_UNKNOWN” trên và một màn hình màu xanh lam.
0x00000013 BSOD này sẽ không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000013 cũng đều có thể hiển thị “EMPTY_THREAD_REAPER_LIST” trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000014 BSOD này sẽ không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000014 cũng cũng đều có thể hiển thị “CREATE_DELETE_LOCK_NOT_LOCKED” trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000015 BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000015 cũng có thể có thể hiển thị “LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE” trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000016 BSOD này sẽ không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000016 cũng có thể có thể hiển thị “CID_HANDLE_CREATION” trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000017 BSOD này sẽ không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000017 cũng cũng có thể có thể hiển thị “CID_HANDLE_DELETION” trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000018 BSOD này còn có nghĩa là số lượng tham chiếu của một đối tượng là không hợp thức đối với trạng thái hiện tại của đối tượng. Mã lỗi BSOD 0x00000018 cũng có thể có thể hiển thị “REFERENCE_BY_POINTER” trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000019 BSOD này còn có tức là pool header bị hỏng. Mã lỗi BSOD 0x00000019 cũng có thể có thể hiển thị “BAD_POOL_HEADER” trên và một màn hình màu xanh lam.
0x0000001A BSOD này có nghĩa là đã diễn ra lỗi quản lý bộ nhớ nghiêm trọng. Mã lỗi BSOD 0x0000001A cũng cũng có thể hiển thị “MEMORY_MANAGEMENT” trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x0000001B BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x0000001B cũng cũng đều có thể hiển thị “PFN_SHARE_COUNT” trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x0000001C BSOD này sẽ không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x0000001C cũng có thể có thể hiển thị “PFN_REFERENCE_COUNT” trên và một màn hình màu xanh lam.
0x0000001D BSOD này sẽ không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x0000001D cũng cũng đều có thể hiển thị “NO_SPIN_LOCK_AVAILABLE” trên và một màn hình màu xanh lam.
0x0000001E BSOD này còn có nghĩa là một chương trình chế độ kernel đã tạo ra một ngoại lệ mà trình giải quyết lỗi không chớp lấy được. Mã lỗi BSOD 0x0000001E cũng có thể hiển thị “KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED” trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x0000001F BSOD này sẽ không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x0000001F cũng cũng có thể hiển thị “SHARED_RESOURCE_CONV_ERROR” trên cùng một màn hình màu xanh lam.

Xem thêm:

  • Cách sửa lỗi màn hình xanh Critical Service Failed trên Windows

BSOD, màn hình xanh chết chóc, lỗi BSOD, lỗi màn hình xanh chết chóc, danh sách lỗi màn hình xanh chết chóc, danh sách lỗi BSOD

Nội dung Danh sách mã lỗi màn hình xanh chết chóc BSOD được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


5/5 - (1 bình chọn)

Bài Viết Khác

--