Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm
Dịch vụ sửa máy tính pc laptop máy in - Nạp mực máy in Trường Tín Tphcm

Di chuyển hộp thư giữa các máy chủ IMAP với IMAP TOOLS

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Di chuyển hộp thư giữa các máy chủ IMAP với IMAP TOOLS IMAP TOOLS là một bộ sưu tập các script Perl, cho phép bạn làm nhiều nhiệm vụ khác nhau với máy chủ IMAP cũng như POP3. Trong bài viết sau chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn di chuyển hộp thư giữa các máy chủ IMAP bằng IMAP TOOLS.

Quản Trị Mạng – IMAP TOOLS là một bộ sưu tầm các script Perl, cấp phép bạn làm nhiều nhiệm vụ không trùng lặp với máy server IMAP cũng như POP3. Trong bài viết sau chúng tôi sẽ chỉ dẫn các bạn di chuyển hộp thư giữa các máy chủ IMAP bằng IMAP TOOLS. Nội dung chủ yếu tập trung vào các script imapcopy.pl (bản sao các lời nhắn và hộp thơ từ một máy server IMAP khác) và pop3toimap.pl (bản sao lời nhắn POP3 tới máy server IMAP). Cả hai script này đều hỗ trợ SSL.

> > > Di chuyển hòm thư giữa các máy server IMAP với IMAPcopy

Nếu bạn chỉ định cổng 993 ( 995 cho POP3) sau đó một kết nối SSL sẽ được khởi tạo. Nếu số cổng là 143 (110 cho POP3) nó sẽ thử một kết nối không phải SSL. Với bất kỳ giá trị khác, các cổng sẽ thử nghiệm xem có hỗ trợ SSL hay không. Nếu vậy, SSL sẽ có sử dụng để tạo kết nối, còn không vẫn có 1 kết nối không qua SSL.

1. Một số lưu ý

Ở đây chúng tôi sử dụng hai máy chủ:

  • server1.example.com (máy nguồn)
  • server2.example.com (máy đích)

Với đòi hỏi là chuyển hộp thơ từ địa điểm sales@example.com (username: sales@example.com , password: secret ) trên máy server1.example.com tới hòm thư của địa chỉ sales@example.com trên server2.example.com (username và password tương tự máy chủ kia).

2. Chuẩn bị

Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy kiểm tra cả hai hộp thư xem có các gì trong đó (bạn có thể làm điều này bằng một dịch vụ email client bất kỳ như Outlook, Thunderbird hay web mail như SquirrelMail mà chúng tôi sử dụng dưới đây).

server1.example.com:

Di chuyển hộp thư giữa các máy chủ IMAP với IMAP TOOLS

server2.example.com:

Di chuyển hộp thư giữa các máy chủ IMAP với IMAP TOOLS

Sau khi thi hành hướng dẫn này, ba lời nhắn trong server1.example.com sẽ xuất hiện trong server2.example.com .

3. Cài dặt IMAP TOOLS

Việc cài đặt IMAP TOOLS trên server1.example.com hay server2.example.com đều không quan trọng, cho dù bạn có thể cài nó lên một máy thứ 3 mà không có phiền hà nào.

Chúng ta tải về và cài đặt các script IMAP TOOLS theo đường dẫn thư mục sau:

cd /usr/local/
mkdir imap_tools
cd imap_tools
wget http://www.athensfbc.com/imap_tools/files/imap_tools_V1.105.tar.gz
tar xvfz imap_tools_V1.105.tar.gz

Bây giờ thực thi các script Perl:

chmod +x /usr/local/imap_tools/*.pl

4. Di chuyển email giữa hai IMAP server với imapcopy.pl

Chúng ta sử dụng imapcopy.pl bằng lệnh sau:

/usr/local/imap_tools/imapcopy.pl -S host1[:port]/user1/password1 -D host2[:port]/user2/password2

Vì vậy, áp dụng vào tình huống ở này là sao chép email từ sales@example.com trên server1.example.com tới sales@example.com trên server2.example.com như sau:

/usr/local/imap_tools/imapcopy.pl -S server1.example.com/sales@example.com/secret -D server2.example.com/sales@example.com/secret

Đầu ra sẽ được dạng như sau:

 root@server1:/usr/local/imap_tools# /usr/local/imap_tools/imapcopy.pl -S server1.example.com/sales@example.com/secret -D server2.example.com/sales@example.com/secret /usr/local/imap_tools/imapcopy.pl starting Connected to server1.example.com on port 143 Authenticating to server1.example.com as sales@example.com Connected to server2.example.com on port 143 Authenticating to server2.example.com as sales@example.com Number of mailboxes to process: 5 Drafts mailbox is empty Junk mailbox is empty Trash mailbox is empty Sent mailbox is empty Copied 3 messages to INBOX Copied 3 total messages root@server1:/usr/local/imap_tools# 

Lúc này trên server đích (server2.example.com ) sẽ nhìn thấy những email từ máy server1.example.com :

Di chuyển hộp thư giữa các máy chủ IMAP với IMAP TOOLS

5. Di chuyển email từ máy server POP3 tới máy chủ IMAP với pop3toimap.pl

Bạn có thể sử dụng pop3toimap.pl bằng dòng lệnh sau:

/usr/local/imap_tools/pop3toimap.pl -p POP3host[:port] -i IMAPhost[:port] -u users_file

Trong đó users_file có định dạng như sau:

popUsername password imapUsername password

Vì vậy cần tạo tập tin /usr/local/imap_tools/users_file chứa nội dung các chi tiết đăng nhập:

vi /usr/local/imap_tools/users_file
sales@example.com secret sales@example.com secret

Và cuối cùng, dòng lệnh để sao chép emai từ sales@example.com trên POP3 server: server1.example.com tới sales@example.com trên IMAP server: server2.example.com là:

/usr/local/imap_tools/pop3toimap.pl -p server1.example.com -i server2.example.com -u /usr/local/imap_tools/users_file

Nếu bạn gặp lỗi:

Unexpected response to SELECT INBOX. command: 1 NO Mailbox does not exist, or must be subscribed to.
unexpected APPEND response: 1 NO Access denied for APPEND on INBOX. (ACL “i” required)

Khắc phục bằng phương pháp mở pop3toimap.pl. . .

vi /usr/local/imap_tools/pop3toimap.pl

… và tạo ghi chú tại dòng 123 ( $mailbox = 'INBOX' unless $mailbox; ) và thêm vô dòng 124 ( $mailbox = 'INBOX'; ):

 [...] foreach $msgnum ( @popMsgList ) { if ( $range ) { Log("msgnum $msgnum") if $debug; next if $msgnum $upper; } Log("Fetching POP message $msgnum") if $debug; $msg = getPOPMsg( $msgnum, $p_conn ); getFlag( $msg, $flag ); getDate( $msg, $date ); next if $msg eq '';  #$mailbox = 'INBOX' unless $mailbox;   $mailbox = 'INBOX';  selectMbx( $mailbox, $i_conn ); if ( insertMsg(*msg, $mailbox, $date, $flag, $i_conn ) ) { $copied++; $grandTotal++; Log("$copied messages migrated") if $copied/100 == int($copied/100); # Delete the message from the POP server if the delete flag is set deletePOPMsg( $msgnum, $p_conn ) if $delete; } } [...] 

Sau đó chạy lại lệnh trên lần nữa:

/usr/local/imap_tools/pop3toimap.pl -p server1.example.com -i server2.example.com -u /usr/local/imap_tools/users_file

Kết quả hiển thị như sau:

 root@server1:/usr/local/imap_tools# /usr/local/imap_tools/pop3toimap.pl -p server1.example.com -i server2.example.com -u /usr/local/imap_tools/users_file pop3toimap 1.3 starting There are 1 users to be migrated Connected to server1.example.com on port 110 Connected to server2.example.com on port 143 Migrating sales@example.com on server1.example.com to sales@example.com on server2.example.com (3 messages) Summary of POP3 -> IMAP migration Users migrated 1 Total messages 3 Total bytes 2912 root@server1:/usr/local/imap_tools# 

Lúc này trên server đích ( server2.example.com ) sẽ nhìn thấy những email từ máy server1.example.com :

Di chuyển hộp thư giữa các máy chủ IMAP với IMAP TOOLS

Link tham khảo

IMAP TOOLS: http://www.athensfbc.com/imap_tools/

IMAP TOOLS, sao chép email, tài khoản IMAP, giao thức IMAP, di chuyển hộp thư, máy chủ IMAP, di chuyển email

Nội dung Di chuyển hộp thư giữa các máy chủ IMAP với IMAP TOOLS được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--