Banner Trường Tín Covid 19
Banner Trường Tín Covid 19 Mobile

Cách sao lưu và khôi phục cài đặt chế độ xem thư mục trong Windows 10

--
Web Tin Học Trường Tín có bài: Cách sao lưu và khôi phục cài đặt chế độ xem thư mục trong Windows 10 Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sao lưu và khôi phục cài đặt chế độ xem thư mục, chi tiết, chiều rộng và kích thước bảng điều khiển preview, chiều rộng cửa sổ điều hướng, hộp thoại Open và Save as cho bất kỳ tài khoản nào trong Windows 10.

Trong Windows, bạn có thể thay đổi chế độ xem template, bề rộng cột, nhóm theo ( Group by ), bố trí theo ( Sort by ) và bố cục của nội dung thư mục theo phương pháp bạn muốn.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sao lưu và khôi phục cài đặt chế độ xem thư mục, chi tiết, chiều rộng và kích thước bảng điều khiển preview, bề rộng cửa sổ điều hướng, hộp thoại Open Save as cho bất kỳ tài khoản nào trong Windows 10.

Cách sao lưu và khôi phục cài đặt chế độ xem thư mục trong Windows 10

Đây là cách thực hiện:

1. Tải xuống file Backup_and_Restore_Folder_View_Settings_Tool.bat.

Lưu ý :

File .bat này sẽ chỉ áp dụng một bản sao lưu và phục hồi cho tài khoản hiện tại.

Dưới này là nội dung của file .bat này để tham khảo:

Code:

  @ECHO OFF Set "+=HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerUser Shell Folders" For /F "tokens=* " %%# in ('Reg Query "%+%" /V Desktop') Do (Set "#=%%#") Set "#=%#:*REG_EXPAND_SZ =%" For /F "delims=" %%# in ('Echo "%#%"') Do (Set "#=%%#") Set "[Desktop]=%#:~1,-1%" title Backup and Restore Folder View Settings Tool :choice cls echo. echo OPTIONS: echo. echo 1. Back up your folder view settings. echo 2. Restore folder view settings from backup. echo 3. Cancel echo. echo. set /P c=Type the option number you would like to do, and press Enter? if /I "%c%" EQU "1" goto :verify1 if /I "%c%" EQU "2" goto :verify2 if /I "%c%" EQU "3" exit goto :choice :verify1 IF EXIST "%[Desktop]%Folder View Settings Backup" goto :response1 goto :backup :response1 echo. echo. echo You already have a "Folder View Settings Backup" folder on your desktop. echo Please move it to another location, and try again. echo. pause goto :choice :backup mkdir "%[Desktop]%Folder View Settings Backup" REG EXPORT "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerStreamsDefaults" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_Streams_Defaults.reg" /y REG EXPORT "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsShellBagMRU" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Microsoft_Windows_Shell_BagMRU.reg" /y REG EXPORT "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsShellBags" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Microsoft_Windows_Shell_Bags.reg" /y REG EXPORT "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsShellNoRoamBags" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Microsoft_Windows_ShellNoRoam_Bags.reg" /y REG EXPORT "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsShellNoRoamBagMRU" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Microsoft_Windows_ShellNoRoam_BagMRU.reg" /y REG EXPORT "HKCUSoftwareClassesLocal SettingsSoftwareMicrosoftWindowsShellBagMRU" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Classes_LocalSettings_Software_Microsoft_Windows_Shell_BagMRU.reg" /y REG EXPORT "HKCUSoftwareClassesLocal SettingsSoftwareMicrosoftWindowsShellBags" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Classes_LocalSettings_Software_Microsoft_Windows_Shell_Bags.reg" /y REG EXPORT "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerModulesGlobalSettingsSizer" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_SOFTWARE_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_Modules_GlobalSettings_Sizer.reg" /y REG EXPORT "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerModulesNavPane" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_SOFTWARE_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_Modules_NavPane.reg" /y REG EXPORT "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCIDOpen" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_SOFTWARE_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_CIDOpen.reg" /y REG EXPORT "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCIDSave" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_SOFTWARE_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_CIDSave.reg" /y REG EXPORT "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerComDlg32" "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_SOFTWARE_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_ComDlg32.reg" /y cls echo. echo Backup of folder view settings successfully completed. echo. pause exit :verify2 IF NOT EXIST "%[Desktop]%Folder View Settings Backup" goto :response goto :restore :response echo. echo. echo You do not have a "Folder View Settings Backup" folder on your desktop. echo Please place the backup folder on your desktop, and try again. echo. pause goto :choice :restore REG Delete "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerStreamsDefaults" /F Reg Delete "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsShellBagMRU" /F Reg Delete "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsShellBags" /F Reg Delete "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsShellNoRoamBags" /F Reg Delete "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsShellNoRoamBagMRU" /F Reg Delete "HKCUSoftwareClassesLocal SettingsSoftwareMicrosoftWindowsShellBagMRU" /F Reg Delete "HKCUSoftwareClassesLocal SettingsSoftwareMicrosoftWindowsShellBags" /F Reg Delete "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerModulesGlobalSettingsSizer" /F Reg Delete "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerModulesNavPane" /F Reg Delete "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCIDOpen" /F Reg Delete "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerCIDSave" /F Reg Delete "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerComDlg32" /F REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_Streams_Defaults.reg" REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Microsoft_Windows_Shell_BagMRU.reg" REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Microsoft_Windows_Shell_Bags.reg" REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Microsoft_Windows_ShellNoRoam_Bags.reg" REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Microsoft_Windows_ShellNoRoam_BagMRU.reg" REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Classes_LocalSettings_Software_Microsoft_Windows_Shell_BagMRU.reg" REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_Software_Classes_LocalSettings_Software_Microsoft_Windows_Shell_Bags.reg" REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_SOFTWARE_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_Modules_GlobalSettings_Sizer.reg" REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_SOFTWARE_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_Modules_NavPane.reg" REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_SOFTWARE_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_CIDOpen.reg" REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_SOFTWARE_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_CIDSave.reg" REG IMPORT "%[Desktop]%Folder View Settings BackupHKCU_SOFTWARE_Microsoft_Windows_CurrentVersion_Explorer_ComDlg32.reg" cls echo. echo Backup of folder view settings successfully restored. echo. echo Waiting to restart explorer to apply. echo Your screen will flash as explorer is restarted. echo. echo. pause taskkill /f /im explorer.exe start explorer.exe exit  

2. Lưu file .bat vào desktop.

3. Bỏ chặn file .bat.

4. Chạy file .bat.

5. Làm những gì bạn muốn làm trong Backup and Restore Folder View Settings Tool .

  • Cách sao lưu và khôi phục bố cục menu Start

SAO LƯU:

Khi bạn tạo bản sao lưu cài đặt chế độ xem thư mục của mình, thư mục Folder View Settings Backup sẽ được lưu vào desktop chứa các file .reg đã xuất từ registry cho cài đặt chế độ xem thư mục của bạn. Bạn có thể lưu thư mục này vào nơi bạn mong muốn để giữ an toàn.

KHÔI PHỤC:

Khi bạn muốn phục hồi bản sao lưu cài đặt chế độ xem thư mục của mình, trước tiên bạn phải có thư mục Folder View Settings Backup với tên chính xác này trên desktop để triển khai quá trình khôi phục.

Cách sao lưu và khôi phục cài đặt chế độ xem thư mục trong Windows 10
Sao lưu và phục hồi cài đặt chế độ xem thư mục trong Windows 10

Chúc bạn thực hiện thành công!

  • 5 cách khôi phục biểu trưng Taskbar bị mất trên Windows 10
  • Cách reset Windows Terminal về cài đặt mặc định
  • Cách khôi phục cài đặt gốc (Factory Reset) PC Windows 10 bằng Command Prompt
  • Cách xóa điểm khôi phục hệ thống trong Windows 10
  • Cách dọn dẹp và khôi phục không gian trên ổ C Windows 10

chế độ xem thư mục,chế độ xem thư mục win 10,sao lưu chế độ xem thư mục,khôi phục chế độ xem thư mục

Nội dung Cách sao lưu và khôi phục cài đặt chế độ xem thư mục trong Windows 10 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Tin Học Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho truongtin.top để điều chỉnh. truongtin.top tks.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--